prawdaserc.pl

Login

Pieniądz Obiegowy Regulowany Nadążnie - PORN. cd.

W projekcie PORN jaki zrobiłem, profesja bankiera staje się zbędna. Nowa technologia w połączeniu z Nową Ekonomią, zawód bankiera odsyła do lamusa.

 To już rok upłynął, od kiedy zabrałem się do opisywania projektu pieniądza jednorazowego SPONT. Blog neon24 przysłużył mi z kolei do rozmów, a one do dalszych kreatywnych pomysłów. Ten ostatni wynalazek z kontami płynności, dla konstrukcji z pieniądzem obiegowym, uważam za oryginalny. Sądzę, że warto ten projekt rozwijać. Teraz miałem dwa miesiące czasu, na dalsze rozważania w tym projekcie, podczas równoczesnego studiowania o równoległym pieniądzu, działającym na drugim polskim rynku, który nazywa się rynkiem "otwartym", oprócz rzecz jasna normalnego rynku towarowego jaki zawsze istnieje. Ten pieniądz wdrożono parę lat temu, aby system pieniężny mógł bezpiecznie trwać, a równoległy pieniądz elektroniczny na tym rynku, nazywa się bonem pieniężnym. To była bardzo pouczająca lekcja o tym, jak wyrafinowane są metody regulacyjne, tego wadliwie skonstruowanego systemu, z nakierowaniem, by nie upadł i nieustannie zadłużał ludzi.

Jak wspomniałem, mój projekt pieniądza profesję bankierów, dostarczycieli pieniędzy, oraz ich instytucję mennicy i drukarnię papierowych biletów, banknotów i znaków pieniężnych, lokuje w śmietniku historii cywilizacji. Obecnie nas stać, na świetne wynalazki z pieniądzem, jeśli tylko uruchomi się umysły ludzkie, usunie przeszkody z propagandą fałszywej ekonomii i doprowadzi do przeprowadzania eksperymentów na pieniądzach elektronicznych, testując je regionalnie, jako systemy równolegle działające. Mój nowy projekt omówiony w poprzednim wpisie, jest bardziej praktyczny w zastosowaniu niż projekt SPONT. Jest na tyle dobry, że nic nowego w zasadzie nie wdraża, jak było to w pieniądzu jednorazowym SPONT, gdzie należało używać taryfikatora płac, dla stanowisk i zawodów. Ten kolejny inny projekt, bo zrobiony dla pieniądza obiegowego, pozwala swobodnie osiągać płynność w systemie, oraz swobodnie kształtować wzajemne zarobki w firmie. Likwiduje przy działaniach gospodarczych, chroniczny przyjęty zwyczaj, posługiwania się pieniędzmi pozyskiwanymi z kredytów i pożyczek, a nie własnymi zgromadzonymi. Projekt usuwa celowo wprowadzone oszukańcze banksterskie wały, które są w ich systemie o emisji powiązanej ze zjawiskiem zadłużania, ukierunkowanej priorytetowo na usuwanie pieniądza obiegowego do skrajnego minimum, by system spełniał przede wszystkim podstawową funkcję z dryfem inflacyjnym i dryfem prawa własności do wszystkiego, na poczet garstki ludzi w świecie, należących do komitetu trzystu.

W poprzednim wpisie wytłumaczyłem dokładnie, jak działają w moim projekcie firmy. Teraz na początek przypomnę ogólną budowę systemu. Stwarzam też skrótową nazwę dla niego, aby wygodnie się odnosić do tego projektu w moich treściach. Nazwę go krótko PORN. Pieniądz Obiegowy Regulowany Nadążnie. To tylko wyeksponowana jedna z ważnych jego charakterystycznych cech, że regulację przeprowadza się szybko. System nie ma zwłoki pomiarowej, ani zwłoki w zareagowaniu na impuls sterujący. Cała bezwładność systemu wynika tylko z jego struktury, wielkości i zbiorowych zachowań. Główne pomiary parametrów; zasobów pieniędzy i wartości towarów rynkowych w systemie, są pomiarami chwilowymi z rynku towarowego i firm, a nie pomiarami scałkowanymi w okresach miesięcznych kwartalnych lub rocznych. Zastosowana metoda regulacji, wykorzystuje najważniejsze prawo ekonomii, z ilościową teorią pieniądza i przekształcone równanie równowagi rynku, w którym nie występuje niemożliwy do zmierzenia, współczynnik obrotu jednostki pieniądza. Zastosowane równanie, analizuje zjawisko chwilowo, a nie w zakresie czasowym, jak formułują to równania prezentowane w nauce ekonomii. Dlatego współczynnik obrotu jednostki pieniądza znika w równaniu. Sama zaś metodyka chwilowych pomiarów wszystkiego; zasobów pieniędzy, towarów i usług na rynku, a także dodatkowych parametrów, polega na okresowych synchronicznych pomiarach, oprogramowaniem komputerowym, a wyniki pomiarowe z konkretnej chwili, mogą być rzeczywiste i uśrednione dzięki globalnej analizie, albo uśredniane z krótką historią wsteczną poprzednich pomiarów dla firm, lub globalnie. Uśrednianie dokonywane jest wtedy metodą średniej ruchomej wykładniczej EMA. Takie uśrednianie daje wyższy priorytet wynikom ostatnim, bliższym czasowo, niż odległym. Parametry uśredniania; jak ilość pomiarów do analizy i odstępy pomiarowe, dobiera się optymalnie, do zachowań mierzonego zmiennego zjawiska. Rejestrowane przebiegi zmienności mierzonych parametrów, dostarczają dodatkowych informacji, które mogą być brane pod uwagę w obliczaniu sygnału regulacyjnego dla systemu. Jest nim wstawiana konkretna ilość emisji, albo anihilacja pieniądza, lub system po obliczeniu nie dostaje korekty, bo np. nie musi, w ramach dopuszczalnych tolerancji odchylenia równowagi.


Pozostałe cechy charakterystyczne, systemu pieniądza obiegowego regulowanego nadążnie, zgromadzone w punktach.


1. System działa na pieniądzu elektronicznym, bo tylko w takiej formie może być wdrożony, jeśli chce się mieć spełnioną regulację nadążną przez oprogramowanie, a nie przez ludzkie medytacje speców bankowych, jak to regulować rynek na bieżąco, rozdysponowywać pieniądze uczestnikom, by chronić system pieniężny przed upadkiem i zachowywać stabilność gospodarki i cen.

2. Pieniądz przebywając na kontach, nie jest oprocentowany. Nie przyrasta według zasady, że jest powierzony instytucji finansowej, czy bankowi, do wykorzystania inwestycyjnego. Firma obsługująca system PORN jedynie utrzymuje i przetwarza informacje, oraz wykonuje uczestnikom ich polecenia, z przemieszczaniem jednostek pieniężnych, znajdujących się w zapisach na kontach. Będąc firmą usługową, za swoją pracę pobiera zapłatę. Ludzie tam pracujący, posługują się tym samym pieniądzem, bo przynależą do tej samej społeczności. Przechowywane na kontach zapisy jednostek pieniężnych, ubywają według zasad, jakie stworzy firma w własnym rozrachunku z usług, bo to co ubędzie z kont uczestników, służyć ma dla firmy i ludzi tam pracujących jako źródło utrzymania. Drugim ważnym zadaniem usługowym firmy do obsługi pieniężnej, jest dbanie o poprawność działania systemu. Regulacja nadążna jest właśnie głównym zadaniem tej firmy. Cel regulacji, to całkowita eliminacja dryfu inflacyjnego.

3. Uczestnicy systemu pozyskują pieniądze na swoje konta, głównie przez pracę zarobkową. Są trzy główne grupy uczestników. Osoby fizyczne, firmy, rząd. Można też pozyskiwać pieniądze w ramach udziału z zysku, gdy jest się właścicielem lub udziałowcem firmy. Można też pozyskiwać z dywidendy społecznej, opartej na wprowadzeniu ceny surowców ze wspólnie zamieszkiwanej ziemi, na której działa system. Można też pozyskiwać pieniądze od innych uczestników ze systemu, na wzajemnie ustalanych dla siebie zasadach. Za odpłatą (pożyczka wzajemna na procent), bez odpłaty jako obowiązek (podatek dla rządu, alimenty), lub jako podarunek na widzimisię. Tego typu wędrówki pieniędzy nie powinny być źródłem zysku dla państwa. Państwo ma pobierać podatek w konkretnym jednym miejscu, przy procesie produkcji towaru lub usługi. Z wyjątkiem jednej firmy, prowadzącej system PORN, bo dodatkowe podnoszenie kosztów prowadzenia systemu PORN, jest niewskazane.

4. System mierzy nie tylko zasoby pieniądza w obiegu na każdą chwilę, ale mierzy też to, czego nie mierzą na bieżąco obecne systemy pieniężne. Jest zdolny zmierzyć wartość wszystkich wystawionych towarów i usług na rynku, oraz wartość produkcji w toku. Może też mierzyć to w kategoriach towarowych. Pomiary robione są poprzez współpracę elektronicznych kas, przy sprzedaży i zakupie towarów we firmach. Firmy prowadzą listę towarów wystawianych na rynek do sprzedaży, na bieżąco. Całą resztę robi oprogramowanie używane w firmie, wraz z podłączonymi kasami, oraz kolejne inne oprogramowanie, w firmie prowadzącej i nadzorującej system PORN, która ma informatyczne połączenie z wszystkimi rodzajami firm w systemie. Firma usługowa nadzorująca system PORN, sama również podlega pod inną równorzędną sobie firmę PORN, która dla niej analizuje jedynie jej usługową działalność dla użytkowników systemu.

5. Firmy posługują się oprogramowaniem i systemowymi kasami do sprzedaży i zakupów. Cały system PORN, jest prowadzony przez firmę, która musi być własnością ludzi z systemu i bez pakietu większościowego. Np z ograniczeniem co do właścicielstwa dla jednej osoby na poziomie np. górnej granicy około 5%. Firma obsługująca PORN, powinna mieć wiele oddziałów, które komasują podległe im firmy produkcyjne usługowe i handlowe, wraz z ich rejestrowaniem. Poszczególne zaś oddziały, mają być objęte centralnym oddziałem PORN.

6. System PORN jest zamknięty i autonomiczny. Nie można w nim kupować innymi pieniędzmi. Żeby móc współpracować z innymi systemami równoległymi lub zagranicznymi, w systemie PORN muszą istnieć firmy handlowe, które prowadzą sprzedaż i skup obcych walut papierowych i elektronicznych, za elektroniczne pieniądze systemowe. Obcy pieniądz ma być zwartościowany jak towar. Firma prowadząca handel obcą walutą, sama ryzykuje, przechowując niezbędną ilość trefnego towaru rynkowego, o wartości naklejek na flaszki wina. Dlatego sama ma prawo do nadawania prowizji na wymianę obcego pieniądza. Osoby z poza systemu, które sprzedają walutę, otrzymują tymczasowe konto w systemie PORN.

7. Każdy towar w systemie PORN, oprócz ceny, ma umieszczoną informację o wartościach składowych ceny, z ostatniego bilansu produkcyjnego. Są to: Wartość amortyzacji (A), wartość środków obrotowych (T), wartość pracy ludzkiej (P). Różnica ceny i trzech dodatkowych składników, pozwala dowiedzieć się, jaki nadano zysk od towaru (Z). Czyli marżę. Składnik zysku, też może być prezentowany na towarze kwotowo lub procentowo. Towary w firmach handlowych, powinny zawierać poprzednią strukturę cenową towaru z firmy produkcyjnej, oraz bieżącą strukturę cenową z firmy handlowej.

8. Miejscem dla pozyskiwania pieniędzy przez rząd w formie podatku, jest proces produkcyjny, usługowy, lub handlowy, spełniany przez firmę. Bazą odniesienia podatku od wyprodukowanego towaru, jest wartość ostatnio wykonanej pracy. Podatek oblicza firma, procentowo, od zaistniałej wartości pracy, wyspecyfikowanej na towarze. W ten sposób rząd jako uczestnik systemu, środki do zakupów z rynku, pozyskuje na równych prawach czasowych, jak inni w systemie, a nie dopiero po zrealizowaniu zakupów przez pozostałych użytkowników systemu, co zachodziłoby w momencie sprzedaży, a nie w momencie wystawiania na rynek. Podczas wystawiania towaru na rynek, następuje zapłata podatku przez firmę, z buforowego konta(P), a data zapłaty podatku, jest równocześnie przekwalifikowaniem części produkcji w toku, na towar rynkowy.
Wypłata za pracę w firmie, nie musi być już opodatkowana, bo jest ona składnikiem wartości towaru. To właśnie proces produkcji, pozwala się bogacić pracownikom, firmie i rządowi. Te trzy grupy konsumentów, korzystają na jednakowych prawach z zasady fiducjarnej podczas produkcji towaru. Mają równy w czasie dostęp do towarów rynkowych, a nie według priorytetowej sekwencji. Może być jedynie nadawany różny układ wzajemnych proporcji bazujących od składnika pracy, który ustali zarobek dla firmy i podatek dla rządu. Wprowadza się wtedy wraz z takim ustaleniem, zamierzony rozdział zasobów w systemie, pomiędzy te trzy grupy konsumentów.
Na temat struktury cenowej towaru, kosztów surowców Ziemi, kształtowaniu dochodu firm i płac pracowników, oraz wkonstruowaniu podatku dla rządu w systemie PORN, będzie jeszcze szczegółowy inny wpis. 

9. Przy sprzedaży towaru, oprogramowanie w firmie, dzięki zawartej na towarze informacji o składnikach cenowych, rozparcelowuje je na odpowiednie konta w firmie, o których szczegółowo napisałem w poprzednim wpisie. To kluczowy wynalazek systemu PORN, który pozwala wygodnie i skutecznie regulować równowagę towarowo pieniężną na rynku, poprzez dwa specjalne konta, ułatwiające płynność w systemie i będące zarazem miejscem do przeprowadzania regulacyjnych anihilacji pieniądza.

10. Dwa konta płynności(T i P) w firmie, stanowią zarazem bufory bezpieczeństwa na działalność firmy. Firma je swobodnie ustanawia, by mogła funkcjonować bez perturbacji. Przeznaczając na ten cel swoje pieniądze, osiąga jeszcze raz od systemu, taką samą kwotę w swoje konta(T i P). Po prostu każde przesunięcie własnych pieniędzy na te konta, zwiększa je dwukrotnie, bo tak są zaprojektowane procedury w oprogramowaniu. Przy przesuwaniu pieniędzy w odwrotną stronę, na zwykłe konto(Z i A), przechodzi tylko połowa środków z konta(T i P). Reszta ulega anihilacji w firmie i zarazem w systemie, podczas procedury przelewu. Konto buforowe, służy tylko do zakupów środków obrotowych. Podczas sprzedaży firmowych towarów, jeden ze składników cenowych(T), uzupełnia z powrotem konto buforowe. Konta buforowe ułatwiają działanie firm, gdy chcą intensywniej produkować bez oczekiwania na sprzedaż. Podobnie działa konto buforowe(P), do realizacji okresowych wypłat dla pracowników. Konta buforowe wspomagają kapitałowo regulowanie wydajności produkcji, by dopasować zapotrzebowanie towarów i realizować napełnienie rynku towarowego. Firma może też przesuwać pieniądze pomiędzy kontem P i T, i dzieje się to wtedy bez anihilacji.

11. System PORN, mierząc składniki równania chwilowej równowagi towar.-pieniężnej, jest w stanie badać dwie strony równania równowagi rynku, i w przypadku znacznych odchyleń, korygować nadążnie wyliczaną poprawką. Poprawki korekcyjne z kolei wprowadzane są w postaci emisji rozproszonych dla wszystkich uczestników w systemie, albo w sposób ukierunkowany. Tak samo wykonuje się poprawki anihilacji pieniędzy. Anihilację robi się na buforowych kontach płynności we wszystkich firmach. PORN w procesie regulacyjnym, mierzy inne pomocne sygnały z rynku jak; cena koszyka wybranych towarów, wartość aktywnych pożyczek zawartych między uczestnikami, zmiany proporcji elementów składowych cen, prędkości narastania wartości, albo ilości towarów rynkowych. To podlega analizie, przez ustawione oprogramowanie. Z tych złożonych danych rynkowych, okresowo na konkretną chwilę, są wyliczane poprawki emisyjne lub anihilacyjne. Jeśli przekroczą dopuszczalną tolerancję, poprawki są wprowadzane do systemu. Czynnik decyzyjny ludzki jest wyeliminowany. Ten system ma działać jak regulująca maszyna. Proces sterujący pozostawia po sobie zapisy archiwizujące. 

12. Firmy stosują dwa rodzaje zakupów towarów z rynku. Pierwszy zakup z przejęciem prawa własności na siebie i usunięciem towaru z rynku. Na tej samej zasadzie, jak robi to konsument. Takie zakupy firma robi ze zwykłego swojego konta (Z). Drugą formą zakupów, są zakupy środków obrotowych. Dokonywane są z konta buforowego (T), a towar nie zostaje usunięty z rynku, a jedynie przekwalifikowany na towar będący w toku produkcji.

13. System PORN na poziomie firm, ma wkonstruowany mechanizm, pozwalający łatwo eskalować firmom produkcję, gdy pojawia się zbyt na towary. Również podczas zmniejszania wydajności produkcji, firmy mogą wchłaniać pieniądze z kont buforowych i przeznaczać je na inne cele, ale połowa pieniędzy z konta T lub P niknie. W przedstawionym modelu, nie wprowadzam mechanizmu zasilania firm w kapitały przeznaczane na ich rozbudowę, by działało to podobnie, jak dwukrotne powiększanie przeznaczanych swoich zysków na eskalację wydajności produkcji. Kapitały na inwestycje, firma może pozyskiwać klasycznie stopniowo z zysku, albo przez osiąganie pożyczek, od dowolnych uczestników systemu. Firmy w tym zakresie mogą co najwyżej korzystać z regulacyjnych emisji, jeśli takie wygeneruje sam mechanizm regulacji makro, i użyje się tryb emisji ukierunkowanych w priorytetowe cele, a nie emisje rozsiewane dla wszystkich.

14. Kierująca rola rządu w kwestii wpływania na działanie systemu, polega jedynie na wykorzystywaniu jego normalnych zachowań. Organy rządowe, mogą co najwyżej na jakiś czas ustalać wielkość podatku, lub proporcję zysku firmy do składnika pracy, przy nadawaniu wartości towarom. Może też organizować i sugerować te rzeczy, na które będzie się przeznaczać pożyczki z własnych oszczędności. Organy rządowe mogą więc zachęcać, jak i same dokonywać tazauryzacji pieniędzy, poprzez kupowanie surowców, półfabrykatów, materiałów z przeznaczeniem na zakupy pozostawiane w magazynach depozytowych. Może też ustanawiać nakazowe zarządzenia o granicznej rozpiętości zarobków w firmach. Organy rządowe mogłyby też w ramach nadawania priorytetów, określać ukierunkowane miejsca na regulacyjne poprawki emisji i anihilacji, które będą się przydarzać w systemie.Równanie równowagi rynku w systemie PORN.


EKrz – Suma z wszystkich kont rządowych i instytucji państwowych, jeśli w systemie są pobierane podatki

EKn – Suma z wszystkich kont osób niepracujących

EKpk – Suma z wszystkich kont pracowników firm klasycznych

EKfk – Suma z wszystkich kont firm klasycznych (Cztery wymienione konta podstawowe we firmach A, T, P, Z.)

ETr – Uśredniona chwilowa wartość towarów i usług na rynku

EPt – Uśredniona chwilowa wartość produkcji w toku w całym systemie

EKs – Suma zabezpieczeń ciągłości produkcji wszystkich firm (EKs = EKs' + EKs").

EWp – Suma pojedynczych wypłat wszystkich pracowników w systemie

Na rysunku pokazane jest to samo równanie równowagi rynku, które omówione było pod koniec poprzedniego wpisu. To globalny obraz całych zasobów systemu. Z lewej strony równania zawarte są wszystkie pieniądze obiegowe w systemie, będące na kontach. Są trzy składniki trzech grup użytkowników, bo konta osobiste ludzi niepracujących i pracujących są zgrupowane razem. Pod składnikiem Konta firm, znajdują się wszystkie rodzaje firm. Takie jak:
1. Produkcyjne
2. Usługowe
3. Jednoosobowe działalności gospodarcze
4. Firmy handlowe (hurtownie, sklepy)
5. Firmy handlujące walutą (skup wraz z sprzedażą)
6. Firmy magazynowe wraz z prowadzeniem depozytów
7. Firmy usługowe nadzorujące system PORN

Na lewej stronie równania, widać też cztery ważne rodzaje kont od wszystkich firm. Od poszczególnych grup kont, wskazujące linie, wyznaczają miejsca na prawej stronie równania, z którymi korelują grupy kont. Prawa strona prezentuje wartości towarów, które są w konkretnej chwili pomiarowej, na rynku towarowo-usługowym w systemie. Dzięki rejestrowaniu dat z dokładnym czasem, podczas transakcji handlowych na kasach, oprogramowanie w każdym momencie pomiarowym określa wartość łączną towarów i usług na rynku. Tak samo określa wartość składnika produkcji w toku, wraz z trwaniem zakupionych zasobów środków obrotowych na magazynie firmy. (Ept) symbolizuje globalną wartość środków obrotowych będących w przetwarzaniu, a (EKs'), globalną wartość środków obrotowych zmagazynowanych w firmach, oczekujących na przetwarzanie.
Składnik płynności płac, jest tylko wartością w równaniu, która kompensuje dodatkowo potrzebną ilość pieniądza w obiegu, z powodu okresowej natury działań produkcyjnych i płatniczych. Ta sprawa wynika z ilościowej teorii pieniądza.
Składnik na płynność płac, nie posiada sztywnych narzuconych obowiązkowych ram. W trakcie pomiarów, każdorazowo przyjmuje inną wartość, bo jest on mierzony z rzeczywistości, ale można też posługiwać się nim jako uśrednionym. Uśrednienie, dokonywane jest przez firmowe oprogramowanie, z odpowiednio dobraną historią wsteczną. Tak uśrednione z firm, też mogą być brane do globalnej analizy.
Składnik na płynność indywidualną, przyjmuje się jako wartość od chwilowych niezbędnych minimów osobistych pieniędzy ludzi, na poziomie co najwyżej jednej przeciętnej wypłaty. Można ten składnik w równaniu, używać też jako element doregulowujący równanie, dla spełnienia celu z utrzymywaniem stałości cen koszyka towarowego. To zagadnienie związane jest z kalibrowaniem systemu, na wygaszenie dryfu inflacyjnego.
O procedurach okresowych regulacji, możliwych zdarzeniach i algorytmach działań systemu na emisję i anihilację, będę chciał zrobić oddzielny wpis.

Płynność pieniądza.

O płynności współczesna ekonomia również rozważa. Temat jest znany, bo wynika on z ilościowej teorii pieniądza. Chcąc ludziom łatwo wytłumaczyć, dlaczego należy ją spełniać, ekonomia posługuje się nieraz analogiami do układu krwionośnego. Pieniądz krążący w systemie, przyrównuje się do krwi krążącej w organiźmie(systemie), dostarczającej i odbierającej substancje(towary rynkowe), a ilość krwi przyrównuje się do ilości potrzebnego pieniądza w obiegu. Z powodu pojemności naczyń krwionośnych, ilość krwi musi być dopasowana do już istniejącej konstrukcji.
Cała trudność w pieniądzu obiegowym polega na tym, że poszukuje się idealnego sposobu na dosypywanie lub wyciąganie pieniądza, gdy system się powiększa, lub zmniejsza. Oznacza to powiększanie i zmniejszanie gospodarki, czyli jej mocy wytwórczej (w analogi, wzrost organizmu i jego siły), jak i powiększanie lub zmniejszanie cech systemu jak np wielkość rynku towarowego (w analogi, pojemność układu krwionośnego).

Przy robieniu obecnego projektu, zwróciłem uwagę, jak wyglądała konstrukcja płynności w pierwszym moim projekcie SPONT, gdzie nie zastanawiałem się nad interesującym podejściem do płynności i powstało rozwiązanie przypadkowe. Otóż było tam tak, że na początku powstawania firmy, otrzymywała ona od systemu stałą wartość pieniędzy na konto, które miały jej zapewnić działanie, a środki obrotowe na wstępie pochodziły z kapitałów własnych firmy. Przy kończeniu działalności, tę wstępną ilość pieniędzy, firma musiała zwrócić w system, który je anihilował. Cały zasób pieniędzy na płynność, pochodził natomiast z zysków firmy. Podczas wykupywania rynku, końcowymi nabywcami towarów stawały się tylko firmy. Działał natomiast w projekcie sposób na wspomaganie płynności od systemu, przez limitowane kredytowanie. Dostrzegłem więc przy okazji teraz ten temat w SPONT, że tam można byłoby zmienić sposób, na podobne bieżące pozyskiwanie środków, do intensyfikowania produkcji, jak zrobiłem to w PORN, bo ma to logiczne uzasadnienie. Mam też więc temat na później, by w SPONT spróbować zmienić niezgrabne rozwiązanie z limitowanym zyskiem dla firm, a sam zysk firm, uzależnić od zysku pracowników, tak jak to zrobiłem w PORN, o czym szczegółowo będę jeszcze pisał w kolejnym wpisie.

Mufinek Sposypkom

http://mufineksposypkom.neon24.pl/post/132862,pieniadz-obiegowy-regulowany-nadaznie-porn-cd#cmnts